Byer i opbrud

Af Peter Schultz Jørgensen

DKK 295

Ny vare

Sommertilbud! Byer i opbrud - om det anti-fælles, det fælles og det næste samfund.

Kloden er på vej imod en global urbanisering, og samtidig koncentreres magten på færre hænder eller bliver uigennemsigtig i overnationale be-slutningsmønstre. Det har ikke blot skabt en økologisk udfordring, men også en demokratisk. I fremtiden vil den største del af menneskeheden være bosat i enorme byområder, alt imens borgernes råderet til byerne indskrænkes.
Hvad kommer der efter det nuværende samfund? spørger bogen. Den plæderer for en demokratisk nyordning på det kommunale plan, der netop sikrer borgernes adgang til byens rum, territorium og liv. Bogens hovedemne er fremtidens by- og landudvikling i spændingsfeltet mellem DET ANTI-FÆLLES og DET FÆLLES.

Bogen påviser en tiltagende og stadig mere raffineret privatisering af naturen og produkterne af menneskers arbejde, af territorier og af mennesket selv. Dette har skabt en civilisationskrise. Tesen er, at DET FÆLLES – både som en menneskelig kvalitet for deltagerne og som organiserende princip – er en udvej og dén afgørende kvalitet, der peger ind i det næste samfund.

Peter Schultz Jørgensen begyndte arbejdet med bogen i efteråret 2014. Nordic City Network af 18 nordiske byer havde netop igangsat et projekt om urbane fællesskaber. De gav ham udfordringen: skriv en bog, der udfolder temaet og skalér det fælles op til by- og regionalt niveau! Opgaven lå i naturlig forlængelse af hans tidligere bog New York & Kampen for Byen.

Bogen har tre hovedkapitler: NEDBRUD, OPBRUD og BRUD.

NEDBRUD – om det anti-fælles der i form af filosofi, økonomi, love og magt skaber delinger, grænser og kriser i samfundet, som nedbryder og står i vejen for det fælles. Konsekvensen er en civilisations- og udviklingskrise. Forsøg på at afbøde krisetilstan-den har fanget samfundene i et kapløb mellem destruktion og reparation. Når havvan-det stiger, bygger vi diger.
Måske er den vigtigste krise vores manglende evne til at forestille os det næste sam-fund, og de skridt, der fører i den retning? Forfatteren beskriver derfor tidligere og ak-tuelle byutopier som en af de gennemgående tråde i bogen.

OPBRUD – om det fælles i sine rige historiske former fra de græske bystater, over købstæder og landsbyfællesskaber, til andelsbevægelsen på landet og arbejderbevæ-gelsens fagforeninger og kooperativer i byerne. I dag føder nye teknologier og global indsigt i økosystemerne nye former af det fælles under de stadigt dominerende anti-fælles magtstrukturer. Potentialet i det fælles bliver, med afsæt i retten til byen og bor-gernes selvorganisering, vist i eksempler fra New York, Berlin, Stockholm, Paris, Bo-logna samt Barcelona, hvor bystyret, der udspringer af sociale bevægelser, afprøver en radikal demokratisering af byen og indgår i et netværk af rebel-byer.

BRUD – om globaliseringen, som fremmer en planetarisk urbanisering med nye øko-nomiske, økologiske og demokratiske vilkår for byer og kommuner. Magten siver ud af deres demokratiske rum netop i en situation, hvor behovet for borgernes selvbestem-melse over deres territorium – kommunen som en primær demokratisk enhed – nok aldrig har været større.
I tre konkluderende kapitler skitseres mulige udviklinger baseret på: Brugsværdiby-en, hvor borgernes behov realiseres gennem fællesbaserede ejer- og produktionsfor-mer. Økourbanisering af Byen Sjælland som et ikke-hierarkisk urbant netværk i og med naturen. Multiskalært demokrati, der beskriver nye organisationsformer som basis for byernes nære demokrati.

ForfatterPeter Schultz Jørgensen
Udgivet2017
SprogDansk
ForlagBogværket
IndbindingSoft cover
Side tal510